ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ
Настоящите правила за ползване са предназначени да регулират отношенията между „ВК2022“ ЕООД, наричано по-долу за краткост „Доставчик“, собственик на електронния магазин, наричан по-долу за краткост „Електронен магазин“ и всеки един от ползвателите/клиентите на Електронния магазин, наричани по-долу за краткост „Потребител“.

 • 1. ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА ОТ РАЗСТОЯНИЕ.
  1.1 Това е договор покупко-продажба от разстояние между „Доставчика“ и „Потребителя“. Договорът се отнася за продажба на движимо имущество между „ВК2022“ ЕООД, със седалище в София, бул./ул. бул. "Цар Борис ІІІ" № 165А, ет. 4, ап. 11, ЕИК: BG206800264, и „Потребителя“. Договорът се сключва директно, чрез приемане от „ВК2022“ ЕООД на предложение за покупка през интернет, на уебсайта.

  1.2 Тези общи условия за продажба ще останат валидени и действащи, докато не бъдат променени от „ВК2022“ ЕООД. Всички промени и/или допълнения към "Правила и условия за ползване" ще влязат в сила от датата в която бъдат публикувани в сайта. Последната актуализирана версия на "Правила и условия за ползване" е тази, налична на сайта.
 • 2. ЦЕНИ
 • 3. НАЧИН НА ПОКУПКА И ПЛАЩАНИЯ
 • 4. ДОСТАВКА НА ПРОДУКТИ - РЕКЛАМАЦИИ
 • 5. НАЛИЧНОСТ НА ПРОДУКТИ
 • 6. ГАРАНЦИИ И ПОМОЩ
 • 7. ОБРАЩЕНИЕ И ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЛИЧНИ ДАННИ СЪГЛАСНО

Изтегляне на формуляр